45030 ada 10 nolu parsel hk.
45030 ada 10 nolu parsel hk.

T.C.

BUCA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 

 

İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 45030 ada 10 nolu parselde; İzmir 2.İdare Mahkemesinin E:2018/1575-K:2018/1734 sayılı ve Danıştay 6’ıncı Dairesinin E:2019/13175-K:2020/6005 sayılı kararlarına istinaden parselin tapu kaydı beyanlar hanesinde bulunan İslam GEDİZ lehine 28.00m2’ ye karşılık gelen 56.000ETL bedele dönüştürülen terkin edilmesi işlemi Belediyemiz Encümenin 18.08.2021 tarih, 2021/1134 sayılı ve 5216 sayılı Kanunun 7/1-b maddesi gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenin 02.09.2021 tarih, 01.624 sayılı kararı ile 3194 sayılı yasanın 19. maddesi gereği onanmıştır.Anılan Mahkeme kararlarına göre düzenlenen işlem dosyasının bir kopyası ilgililerin incelenmesine sunulmak üzere Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şefliği katında 20.12.2021 tarihinde askıya çıkartılacak olup bir aylık müddetini doldurduğunda 18.01.2022 günü askıdan indirilerek tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğü'ne gönderilecektir.