“Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” Sınırı ve Bu Alanlarda Yapılacak Uygulamalara Yönelik İş ve İşlemleri Belirleyen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Önerisi Askı İşlemleri Hk.
“Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” Sınırı ve Bu Alanlarda Yapılacak Uygulamalara Yönelik İş ve İşlemleri Belirleyen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Önerisi Askı İşlemleri Hk.

T.C.
BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü

 

Buca Belediye Meclisinin 05.07.2021 tarih ve 2021/97 sayılı kararı ile kabul edilen; İzmir İli  genelinde  30.10.2020  tarihinde  meydana  gelen  deprem  sonucunda  7269  sayılı  Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren  “Afet  Bölgelerinde  Yapılacak  Yapılar  Hakkında  Yönetmelik”  öncesinde  ruhsat  alarak yapılmış  yapılar  veya  6306  sayılı  yasa  kapsamında  riskli  yapı  olarak  belirlenen  yapıların dönüşümüne  ilişkin  yapılacak  plan  ve  uygulama  çalışmalarında  uyulacak  usul  ve  esaslar” kapsamında  tespit  edilen  “Mevcut  Plandaki  Durumu  Korunacak  Alan  (K)”  sınırları  ve  bu alanlarda yapılacak uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2021 tarih ve 05.950 sayılı kararı ile uygun bulunarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nde  27.10.2021  –  26.11.2021  tarihleri  arasında  1  ay  (30  gün)  süre  ile  askıya çıkarılacaktır.