629 Ada, 222,224 ve 287 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk.
629 Ada, 222,224 ve 287 parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk.

T.C.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Plan ve Proje Müdürlüğü

 

Buca Belediye Meclisi’nin 06.03.2020 tarih ve 2020/51 sayılı kararı ile kabul edilen, İzmir İli, Buca ilçesi, Kuruçeşme ve Bucakoop Mahallesi, 20N-II b ve 20 0- I a imar paftada, 629 ada, 222, 224 ve 287 parsellerde, T.C.K. Kamulaştırma sınırı ve yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu plan kararları doğrultusunda, 35776988 nolu plan teklif numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2020 tarih ve 05.769 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmış olup, 23.03.2021 - 21.04.2021 arasında 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılacaktır.