1/1000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi Değişikliği.
1/1000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi Değişikliği.

 

Buca Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 2019/109 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2020 tarih ve 05.58 sayılı kararı ile onanmış olan; Buca  Kentsel  Sit  Alanı  2.Etap  Koruma  Amaçlı  Uygulama  İmar  Planı  1/500  ölçekli  Uygulama  Paftaları  ve  Tasarım  Rehberi’ne  askı  süresi  içerisinde  yapılan  itirazlardan  bir  kısmının  kısmen kabul  edilmesi  ve  İzmir  1  Numaralı  Kültür  varlıklarını  Koruma  Bölge  Kurulu’nun  13.12.2018  tarih ve 8429 sayılı kararı ile 109 ada, 5 parsel 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun  6.maddesi  kapsamında  “2.grup  korunması  gerekli  taşınmaz  kültür  varlığı”  olarak  tescillenmesi nedeniyle hazırlanan Bakanlığın 23414,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve Bakanlığın 35451,1 plan işlem numaralı  Buca  Kentsel  Sit  Alanı  2.Etap  Koruma  Amaçlı  Uygulama  İmar  Planı  1/500  ölçekli  Uygulama  Paftaları  ve  Tasarım  Rehberi  Değişikliği  07.09.2020  –  06.10.2020  tarihleri  arasında otuz gün müddetle askıya çıkarılmış olup, askıdan inmesinin ardından kesinleşmiştir.

 

İlgili duyuru: 1/1000 ölçekli Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliği ve Buca Kentsel Sit Alanı 2.Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 1/500 ölçekli Uygulama Paftaları ve Tasarım Rehberi Değişikliği.

 

Ek:

1. Buca Belediye Meclisi'nin 01.10.2019 tarih ve 2019/109 sayılı Meclis Kararı.
2. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 12.08.2020 tarih ve E.171662 sayılı yazısı.
3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 13.01.2020 tarih ve 05.58 sayılı Meclis Kararı.
4. İlan/Duyuru.
5. Askı Tutanağı.
6. L18a14a3b
7. L18a14a2c4
8. L18a14a3b2
9. L18a14a3b3