Plan Değişikliği Önerisi hk.
Plan Değişikliği Önerisi hk.

İzmir İli, Buca İlçesinde İzmir 6. İdare Mahkemesinin 27.10.2017 tarih ve 2016/ 938 E. -2017/ 1642 K. Sayılı kararı ve 1/5000 ölçekli Buca Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda 142 ada, 7 parsel ve 183 ada, 1 parselde bulunan BHZ (Belediye Hizmet Alanı)'nın Kreş Alanına dönüştürülmesi ve onama sınırının mahkeme kararı sonucu iptal edilen Kapalı Bölgesel Otopark Alanını da kapsayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin UİP- 22317,4 işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi.