1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hk.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hk.

"Mülga İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.01.2007 tarih ve 2015 sayılı kararı ile revize edilerek son halini alan Buca Kentsel Sit Alanı'na yönelik hazırlanan, Buca Belediye Meclisi'nin 05.12.2016 tarih ve 2016/165 sayılı kararı ile kabul edilen, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 05.07.2017 tarih ve 6228 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.11.2017 gün ve 97509404.301.05.1305 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca 26.03.2018 tarihinde onanan Bakanlığın PİN: UİP-23414 plan işlem numaralı Buca Kentsel Sit Alanı 2. Etap 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"