Mali Hizmetler Müdürlüğü
Müdür : 
Özlem ÖZTEKİN
Dahili No: 1450
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 
GÖREVLERİ
1-) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerinde içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
2-) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlerce gönderilmesini sağlamak.
3-) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
4-) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlerini yürütmek.
5-) Genel Bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
6-) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
7-) İdarenin, diğer idareler nezrinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
8-) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
9-) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek
10-) İç Kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
11-) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 

2017 İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve 2017 İş Süreçleri 

 
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN KONUSU VE KAPSAMI
Belediye sınırları, mücavir alanlar içinde bulunan ve Belediyelerin Çevre Temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar Çevre Temizlik vergisine tabi bulunmaktadır. Boş bulunan dolayısıyla hiçbir şekilde kullanılmayan binalar 01.01.2004 tarihinden itibaren Çevre Temizlik Vergisine tabi tutulmayacaktır.
Çevre Temizlik Vergisi mükellefi her ne sıfatta ve ne şekilde olursa olsun binaları kullanan gerçek ve tüzel kişilerdir.
 
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BEYAN - TAHAKKUK VE ÖDEMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI
Belediye'nin Çevre Temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak; su ihtiyacı belediyece veya Büyükşehir Belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinde karşılayan binaların yıl içinde kullanılmaya başlanması halinde mükellefler; kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde bildirim vereceklerdir.
 
Belediye'nin Çevre Temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak; su ihtiyacı belediyece veya Büyükşehir Belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinde karşılayan binaların yıl içinde kullanılmaya başlanması halinde mükellefler; kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde bildirim vereceklerdir.
Çevre Temizlik vergisinin yıllık artırım oranı her yıl Bakanlar Kurulu kararınca belirlenen Emlak Vergisi yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılır
 
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ BİLDİRİMİ VERİRKEN İSTENEN BELGELER VE ÖDEME SÜRESİ
Beyanname vermek için aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.
1- TC Kimlik Numarası ve kimlik fotokopisi
2- Tüzel kişilerde vergi numarası
3- Kira kontratı fotokopisi (kiracı olunması halinde)
4- Şirket ana sözleşmesi ve imza sirküleri
 
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ÖDEME DÖNEMLERİ
Çevre Temizlik Vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Mükellef verginin tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.
 
EĞLENCE VERGİSİNİN KAPSAMI
Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri eğlence vergisi'ne tabidir. Verginin mükellefi eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.
Eğlence Vergisi aşağıdaki faaliyetlerde vergiye tabidir;
 
Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden,
1- Bar ve pavyonlardan;
1.a) Turistik, lüks üstü ve lüks tarife ile çalışanlardan
1-b) Birinci sınıf olanlardan
1-c) ikinci sınıf olanlardan
1-d) Diğer bar ve pavyonlardan
 
2- Müzikli gazino, taverna, kokteyl salonlarından
2-a) Turistik lüks üstü, lüks tarife ile çalışanlardan
2-b) Birinci sınıf olanlardan
2-c) İkinci sınıf olanlardan
2-d) Üçüncü sınıf olanlardan
 
3- Gece kulübü, kabare, dansingler, canlı müzik yayını yapan kafeteryalar ve birahaneler v.b.(tek sınıf)
4- Şans talih ve benzeri olanlardan atari, bilardo ve masa futbol salonlarından
5- Turistik tarife ile işletilen yerlerden çalıştırılmakta olan her oyun makineleri için
 
EĞLENCE VERGİSİNİN ÖDENMESİ
 
1- Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenme suretiyle hesaplanır ve Belediye tarafından özel damga konulması sırasında
2- Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20. inci günü akşamına kadar ilgili Belediyeye yatırılır.
 
EMLAK VERGİSİ
Emlak vergisi arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir yurttaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür.Emlak Vergisi ödeyecek kişilerin Belediyemizin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Tapusu ile ilgili birime giden şahısların her bir emlak türü için (arazi, arsa veya bina) beyanları kurumumuz tarafından doldurulur.
 
EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİ İÇİN GEREKEN BELGELER
Emlak vergisi beyannamesi için,
1- tapu fotokopisi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 
Binalar için
1- yapı ruhsatı fotokopisi,
2- yapı kullanma izni fotokopisi
3- binaların bulunduğu adres (mahalle, sokak,bina,daire veya işyeri numarası),
4- beyan sahibinin ikamet ve işyeri adresi, vergi numarası ile Belediyemizin gelir servisine başvurulmalıdır.
 
EMLAK VERGİSİ ÖDEME DÖNEMLERİ
Emlak vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Mükellef verginin tümünü birinci taksit döneminde veya daha öncede ödeyebilir. Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit edilen gecikme cezası ödemek zorundadır.
 
EMEKLİLİLERDE VE HİÇBİR GELİRİ OLMAYANLARDA VERGİ İNDİRİMİ
Emlak vergisi indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli/dul /yetim bir kişi ise ve bu kişinin yalnızca bir konutu var ise ve bu konutu sadece oturma amacıyla kullanıyorsa emlak vergisini, Emlak Vergisinin 8. Maddesine göre indirimli olarak ödeyebilir. İndirimli verginin uygulanabilmesi için kişinin Tek meskeni olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere ait bildirim formunu doldurması gerekmektedir. Formun ekinde Sosyal Güvenlik Kurumlarından aldıkları emeklilik cüzdanlarının fotokopisi eklenir.
 
TAŞINMAZIN SATIŞI SIRASINDA:
Satılan daire / işyeri/ arsa ya da arazinin emlak beyanının kişinin üzerinden düşürülmesi için, (varsa geriye dönük vergi borçları ödendikten sonra) belediyemize dilekçe vermeleri gerekmektedir.
 
İLAN REKLÂM VERGİSİNİN KONUSU
Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve Reklam, İlan ve Reklam Vergisi'ne tabidir. İlan ve Reklam Vergisinin alınması için hem ilanın hem de reklamın bir arada olması gerekir.
 
İLAN REKLÂM VERGİSİNİN TARH VE ÖDENMESİ
Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işin mutad (devamlı) meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20.günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1-2-3-4-5-6. bentlerinde yazılı ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir edildiği mahallin belediyesine verilir.
 
İLAN REKLAM VERGİSİ AŞAĞIDAKİ TARİFEYE GÖRE ALINIR
1- Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest esnaf erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha yazı ve resim gibi sabit ürün ilan ve reklamların beher m2'den yıllık,
2- Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklâmların beher m2'den yıllık,
3- Cadde, sokak ve kaldırımlar üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklâmların m2 haftalık olarak,
4- Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 için yıllık olarak,
5- İlan ve Reklâm amacı ile dağıtılan broşür, katalog, el ilanları vb. el fiyat listeleri program cep takvimi v.s. Matbuatların her biri için,
6- Kâğıt, karton, mukavva, plastik ve benzerleri üzerine tertip olunarak yapılan üyesi vitrin içine veya başka şekilde teşhir olunan mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılan veya asılan, takılan çeşitli afişler ve benzeri ilan ve reklâmların beherinin metrekaresinden,
 
İLAN REKLÂM VERGİSİNİN ÖDEME DÖNEMİ
İlan Reklâm Vergisi bağlı bulunduğu Belediyeye her yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenir.
 
* Taşınmazlarında kalorifer tesisatı bulunan mükelleflerimizin Emlak Vergi Dairemize kalorifer tesisatı ile ilgili bildirimde bulunmaları gerekmektedir.