İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Müdür : 
Mehmet ATALAY
Dahili No: 1500
 
Duyuru - 18.10.2016: İmar Durumu Şubesinde yapılacak olan tüm görüşmeler Pazartesi ve Çarşamba günleri olarak belirlenmiştir. 
 
 
Duyuru - 29.08.2014: Buca Belediyesi İmar Şehircilik Müdürü ile görüşme ve bilgi edinmek için randevu günleri olarak Salı ve Perşembe günleri 13:30 ile 17:30 saatleri arasında randevulu sistemde 20(yirmi) kişi ile görüşülecektir. Her görüşme günü için görüşme taleplerinin 5(beş) meclis üyesi olarak, 15 (onbeş) vatandaş görüşme talebi olarak değerlendirilecektir.
 
Randevu için telefon numarası 0 232 439 10 10'dan 1502 ve 1504 no'lu dahili hatlardan randevu talep edilebilir.

 
 
Açıklama:
 
GÖREVLERİ
 
1-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 39 adet Mahalle ve 4 Orman Köyünün (Kırıklar, Belenbaşı, Karacaağaç, Doğancılar) yer aldığı 17.946 sahalık alanda, yerleşim yerleri ve bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamakla görevlidir.
 
2-) Müdürlüğümüzde fen ve sağlık kurallarına, yapı düzenine, bina ve kat nizamına, taban alanına, yapı inşaat alanına, bahçe mesafelerine, imar yoluna, cephe hatlarına, bina derinliğine ve yüksekliğine uygun olarak hazırlanan proje ve ekleri incelenerek yapı ruhsat belgesi tanzim edilmektedir
 
3-) Bağımsız bölüm içerisinde kalan ve binanın taşıyıcı sistemi ile tesisat projelerini etkilemeyen, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılan, diğer bağımsız bölüm ve ortak alanları etkilemeyen kullanım amacını değiştirmeyen basit tamir ve tadilat işlemleri ile yapılardaki taşıyıcı unsurları etkileyen, yapının tümünü veya ortak alan ve bağımsız bölümlerin kullanım amacını, brüt inşaat alanını değiştiren, ruhsata tabi olan proje değişikliklerini onaylamak da müdürlüğümüzün görevidir.
 
4-) Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmış olan yapılara yapı kullanma iznine esas olarak ruhsat yenilemesi ve yapı ruhsat süresi dolmadan önce, süresinde bitme imkânı olmayan yapılar için ise ruhsat yenileme işlemleri de müdürlüğümüzde gerçekleştirilmektedir.
 
5-) Proje sureti ve evrak tasdiki yapılmaktadır.
 
6-) Net alan hesabı yapılmakta ve istinat duvarı ruhsatı verilmektedir
 
7-) Ekspertiz raporu düzenlenmektedir.
 
8-) 4708 sayılı yasa gereği kurulan yapı denetim kuruluşlarına ait işlemler de müdürlüğümüzce yürütülmekte olup; hizmet bedellerinin ödenebilmesi için yapının belirli seviyelerde tespiti müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
 
9-) Denetim hizmet bedeline ait hakediş raporu kontrolü yapılmaktadır.
 
10-) Hakediş raporunun ödenmesi için talimat hazırlanmaktadır.
 
11-) Yılsonu tespit tutanakları hazırlanmaktadır.
 
12-) İş bitirme evrakı düzenlenmektedir.
 
13-) Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından sakınca görülüp görülmediğini tespit ederek, yapı tamamen bittiği takdirde tamamına; kısmen tamamlanmış binalarda, tamamlanan kısımlarına ilgili kanunlar doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmektedir.
 
14-) Kat mülkiyeti için fotoğraf tasdikleri yapılmaktadır.
 
15-) Kamu kurumlarından, kuruluşlardan, vatandaşlardan ve Belediyemizin diğer birimlerinden gelen evraklar işlem görüp, değerlendirilmektedir.
 
16-) Üzerinde binanın yapılacağı parselin ve binanın tanımları bulunan ruhsat dosyaları, müdürlüğümüze ait arşivde, düzenli ve güvenli bir şekilde tutulmaktadır.
 
17-) İmar Durum Şubesi Belediye sınırları içerisinde yer alan Meskün, İnkişaf ve Mücavir sahalarda yer alan Planlı ve Plansız bütün arsa ve arazilerin inşaata müsait olup olmadıklarının öğrenilmesi için müracaat edilen ilk birimdir.
 
18-) Bu Şubemizde tanzim edilen belgelere göre İnşai Faaliyetin ilk adımı atılmaktadır. Bu Şubemiz 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddelerine göre hazırlanan 1/5000 lik Nazım İmar Planı ve bu Planın ön gördüğü şartlara göre hazırlanan 1/1000 lik Uygulama İmar Planı çerçevesinde imar durumu belgesi, yer seçim belgesi, kısıtlılık belgesi, imar plan fotokopisi belgesi hazırlanmaktadır
 
 

 

 

 

.