Fen İşleri Müdürlüğü
Müdür : 
Ramazan Ergün GÜNLÜ
Dahili No: 1428
 
 
Açıklama:
SORUMLULUK ALANI VE YETKİLERİ
 
Fen İşleri Müdürlüğü; Buca Belediyesi 5 yıllık Stratejik Planında yapımı kararlaştırılan sosyal ve kültürel yaşamında önemli yer tutan üst yapıların inşası ile yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolların onarılmasını ilgili mevzuatlar çerçevesinde sağlamakla görevlidir.
 
Müdürlük, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa istinaden Başkanlığa bağlı yatırımcı hizmet birimidir.
 
Bu hizmetleri gerçekleştirirken Fen İşleri Müdürlüğü aşağıdaki şefliklerle çalışır;
 
1- Şantiye Şefliği
 
2- Yol İnşaat Makine Elektrik Şefliği
  
 a. Yol İnşaat Şefliği 
 b. Makine Servisi  
c. Elektrik Servisi  
d. Yol Katılım Servisi
 
3- Bakım Şefliği
 
ŞEFLİKLERİN GÖREV DAĞILIMI VE ÇALIŞMA ESASLARI
 
1- Şantiye Şefliği
 
1. Altyapı çalışmalarının verimli şekilde yürütülmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasında gerekli koordinasyonu sağlamak
2. İlgili kurumların çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve İlgili kurumların yönetmelik ve talimatlar çerçevesinde çalışmalarını sağlamak
3. Altyapı hizmetlerinde yapılan programların uygulanabilirliğini sağlamak
4. İmar planına göre işlemleri tamamlanan yolları açmak, yolların yapımını ve bakımını gerçekleştirmek
5. Asfalt yama yapılacak yerlerde İZBETON ile koordineli çalışarak Belediyenin sorumlu olduğu yerlerde asfalt yama yapar.
 
2-  Yol İnşaat Makine Elektrik Şefliği
 
2.a- Yol İnşaat Şefliği
 
1. Avan projeleri hazırlanmış işlerin zemin etüdünü hazırlatmak, mimari ve statik uygulama projelerini hazırlamak veya hazırlatmak
2. Tüm projeleri hazır hale gelen işlerin keşif ve teknik şartnamelerini hazırlayarak ihaleye hazır hale gelmesini sağlamak ve ihale prosedürlerinin sorunsuz ilerlemesini sağlamak
3. İhale komisyonlarında görev almak
4. Sonuca bağlanan ihalelerin kontrol görevlisi olarak yürütülmesini sağlamak, hakediş raporlarını düzenlemek, yer teslim ve kesin kabul zamanı arasındaki tüm yazışmaları yapmak
5. Vatandaş ve diğer kamu kurumlarından gelen şikâyet ve istekleri inceleyerek bunları cevaplandırmak
6. Fen İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere malzeme (kum, mıcır, çimento) alımı için gerekli olan süreci yönetmek
 
2.b- Makine İşleri Servisi
 
1. İhale ile yaptırılacak işlerde mekanik ve sıhhi tesisat projelerinin incelenmesi, yaklaşık maliyetin ve teknik şartnamelerin hazırlanması
2. İhale ile yaptırılan işlerde makine ile ilgili bölümlerin kontrolü yapmak, hakedişleri hazırlamak
3. Gerekli olduğu zamanlarda bakım şefliğine teknik destek sağlamak
4. Büyükşehir Belediyesinin yatırımcı kuruluşu olan İz-Su ile teknik uyumu sağlamak
 
2.c- Elektrik İşleri Servisi
 
1. İhale ile yaptırılacak işlerde elektrik projelerinin incelenmesi, yaklaşık maliyetin ve teknik şartnamelerin hazırlanması
2. İhale ile yaptırılan işlerde elektrik ile ilgili bölümlerin kontrolü yapmak ve hakedişlerini hazırlamak
3. Gerekli olduğu zamanlarda bakım şefliğine teknik destek sağlamak
4. Vatandaş binalarında oturma raporu aşamasında asansör kontrolü yapmak
5. Büyükşehir Belediyesi, GEDAŞ ve TELEKOM ile ilgili altyapı çalışmalarında teknik uyumu sağlamak
6. Belediye birimlerindeki teknik (elektrik) donanımın düzgün olarak işleyişini sağlamak
7. Yangın ihbar sistemi, asansör, jeneratör, transformatör, elektrik ve elektronik sistemlerin kesintisiz güç kaynaklarının periyodik bakımlarını yapmak ve kontrol etmek
 
2.d- Teknik Alt Yapı Ücreti Hesap Servisi
 
Buca ilçesi dâhilindeki mükelleflerin 3194 Sayılı İmar Kanununun 23.maddesi gereğince İmar Müdürlüğü tarafından istenilen Teknik alt yapı ücretinin hesaplamasını yapar ve yol harcamalarına katılma payı keşiflerini hazırlar.
 
3- Bakım Şefliği
 
1. İdari binanın her türlü elektrik işleri ile görevli olmak,
2. Muhtarlık, okul, cami vs. kamu alanlarının elektik bakım ve onarımı yapmak
3. Kendisine bağlı olan bakım şefliği elemanlarının sevk ve idaresini yapmak
4. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.