Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Müdür : 
Tülin ARNA
Dahili No: 3120
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

Aşağıda belirtilen görevler, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülür:
 


a) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama süresince ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetleri yürütmek,

c) İdarenin misyon ve vizyonunun belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek,

ç) Kurumun amaç ve stratejilerinin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek,

d) Kurumsal hedeflerin oluşturulması çalışmalarını koordine etmek,

e) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek iç ve dış faktörleri incelemek,

f)Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbir önerileri geliştirmek,

g)Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

h) İdarenin üstün ve zayıf yönlerini tespit etme çalışmalarını koordine etmek,

ı)  İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

i) İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve veriler toplamak, tasnif ve analiz etmek,

j) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.    

k) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek,

l) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,

m) İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak,

n) İdare performans programını hazırlamak,

o) Kurumun standart dosya planını hazırlamak,

ö) Standart dosya planının hedeflenen amaçları doğrultusunda kullanımını gerçekleştirmek, uygulamaları takip etmek ve denetlemek.