Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Müdür : 
Senem KIZAK
Dahili No: 1470
 
Açıklama:
 
GÖREVLERİ
Ekonomik açıdan yaşamlarını sürdürme ve temel ihtiyaçlarını karşılama güçlüğü çeken ilçemiz vatandaşları ile yaşlı, kimsesiz, engelli, korumasız konumdaki vatandaşlarımıza, temel ihtiyaçları konusunda yardımlar ile eğitim ve öğretimlerini sürdürürken maddi zorluklar içinde bulunan çocuk ve gençlerimize ise gerekli yardımların yapılması suretiyle, sosyal adaleti pekiştirici yaşam kalitesini arttıracak tedbirleri almak ve Belediye yasasının öngördüğü hizmetleri yerine getirilmesini sağlamaktadır.
 
HİZMETLERİMİZ
 
1- Asker Ailelerinden muhtaç olanlara yardım
Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden kişilere 4109 sayılı Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanun gereğince yapılan bu yardımla ilgili koşullar.
a.) Yardım isteyeceklerin askerin anne, baba, eşi çocukları kız veya erkek kardeşi olmaları,
b.) Yardım isteyeceklerin iaşesinin Asker tarafından temin edilmesi,
c.) Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve imkanları bulunmamak şarttır.
Bu şartlardan herhangi birine veya bir kaçına haiz olmayanlara yardım yapılamaz
 
2- Muhtaçlara Yardım
5393 sayılı Belediye Kanunun 13. 18/m, 38/n maddeleri gereğince Belediyemiz Meclisince kabul edilmiş “Muhtaç Kimselere Yardım” yönetmeliğine göre ayni veya nakti yardımlar yapılmaktadır.
Yardım Talep Edenlerde Aranacak Şartlar;
a.) Türk Vatandaşı olmak,
b.) Kamu Haklarından yasaklı bulunmamak,
c.)  Emekli veya çalışıyor olmamak (2022 sayılı yasaya göre maaş alanlar ve özürlü olup da yetim maaşı alanlar ile yetim maaşı 16 yaşından büyük bekar işçiler için her yıl tespit edilen net asgari ücret tutarının 2/3'den az olanlar hariç.)
d.) Adına kayıtlı gayrimenkul veya araç bulunmamak (öncelik hiç evi olmayanlar)
e.) Muhtaç olduğuna ilişkin muhtarlıktan alınacak fakirlik il muhaberesi ibraz etmek,
f.) Vukuatlı nufus kayıt örneği ibraz etmek,
g.) Belediyece yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda yardıma muhtaç durumda olmak,
2.8.) yangın, sel baskını, deprem vs. gibi doğal afet durumunda c, d, e, f maddeleri dikkate alınmayarak (g) maddesi gereğince Belediyece yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda yardıma muhtaç olduğu tespit edilenlere yardım yapılabilir.
 
3- Tahsil Yardımı
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi ve 60. maddesi (i) bedine göre hazırlanmış Belediyemiz Tahsil yardımı Yönetmeliğine istinaden İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyan başarılı, maddi imkanı kısıtlı öğrencilerine 8 ay boyunca yapılan nakdi yardımlardır.
Tahsil Yardımında Öğrencilerde Aranacak Şartlar:
a.) Türk Vatandaşı olmak,
b.) Kamu Hakklarından Yasaklı bulunmamak,
c.) Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüzkızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
d.) Özel Kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya Kanuni koğuşturma sonucu çıkartılmamış olmak,
e.) Herhangi bir kaynaktan burs, kredi veya burs seviyesinde maddi yardım almamak, (Başarılı çalışmalarından dolayı ödül almak hariç)
f.) İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinde bir önceki sınıfı pekiyi veya iyi derece ile geçmiş olmak, bu yönetmeliğe göre burs alan öğrenciler için burs dönemi içinde sınıflarını doğrudan geçmiş olmak,
g.) Yaş sınırları; İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyan öğrencilerin yaş sınırları içinde olmak,
 
 
İSTENEN BELGELER
 
ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM
 
Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden kişilere 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanun gereğince yapılan bu yardımla ilgili koşullar.
a) Yardım isteyeceklerin askerin anne,baba, eşi çocukları kız veya erkek kardeşi olmaları,
b) Yardım isteyeceklerin iaşesinin Asker tarafından temin edilmesi,
c) Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve imkanları bulunmamak şarttır.
Bu şartlardan herhangi birine veya bir kaçına haiz olmayanlara yardım yapılamaz
 
BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENECEK BELGELER:
Nüfus Cüzdanı veya evlenme cüzdanı (asker eşi için),
Müdürlüğümüzden temin edilecek form (İlgili Makamlar tarafından doldurulacaktır.)
 
MUHTAÇLARA YARDIM
 
5393 sayılı Belediye Kanunun 13. 18/m, 38/n maddeleri gereğince Belediyemiz Meclisince kabul edilmiş “Muhtaç Kimselere Yardım” yönetmeliğine göre ayni veya nakdi yardımlar yapılmaktadır.
YARDIM TALEP EDENLERDE ARANACAK ŞARTLAR;
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu Haklarından yasaklı bulunmamak,
c) Emekli veya çalışıyor olmamak, (2022 sayılı yasaya göre maaş alanlar ve özürlü olup da yetim maaşı alanlar ile yetim maaşı 16 yaşından büyük bekâr işçiler için her yıl tespit edilen net asgari ücret tutarının 2/3'den az olanlar hariç.)
d) Adına kayıtlı gayrimenkul veya araç bulunmamak (öncelik hiç evi olmayanlar)
e) Muhtaç olduğuna ilişkin muhtarlıktan alınacak fakirlik il muhaberesi ibraz etmek,
f) Belediyece yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda yardıma muhtaç durumda olmak,
g)Yangın, sel baskını, deprem vs. gibi doğal afet durumunda c, d, e, f maddeleri dikkate alınmayarak (g) maddesi gereğince Belediyece yapılacak araştırma ve değerlendirme sonucunda yardıma muhtaç olduğu tespit edilenlere yardım yapılabilir.
 
BAŞVURU:
Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne olup, ilgili formun Müdürlüğümüzden temin edilerek doldurulmasından sonra müracaat sahibi hakkında komisyon tarafından yerinde yapılacak araştırmalar, Belediye Başkanı'nın onayına sunulur.
 
TAHSİL YARDIMI
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi ve 60. maddesi (i)  bendine göre hazırlanmış Belediyemiz Tahsil yardımı Yönetmeliğine istinaden İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyan başarılı, maddi imkânı kısıtlı öğrencilerine 8 ay boyunca yapılan nakdi yardımlardır.
 
Tahsil Yardımında Öğrencilerde Aranacak Şartlar:
- Türk Vatandaşı olmak,
- Kamu Haklarından Yasaklı bulunmamak,
- Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
- Özel Kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya Kanuni kovuşturma sonucu çıkartılmamış olmak,  
- Herhangi bir kaynaktan burs, kredi veya burs seviyesinde maddi yardım almamak, (Başarılı çalışmalarından dolayı ödül almak hariç)
- İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinde bir önceki sınıfı pekiyi veya iyi derece ile geçmiş olmak, bu yönetmeliğe göre burs alan öğrenciler için burs dönemi içinde sınıflarını doğrudan geçmiş olmak,
- Yaş sınırları; İlkokul, Ortaokul ve Lisede okuyan öğrencilerin yaş sınırları içinde olmak,
 
BAŞVURU:
Tahsil Yardımı başvurusu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılacak olup,
Tahsil Yardımından Yararlanmak İsteyen Öğrenciler:
- Müdürlüğümüzden temin edecekleri “Başvuru Formu”nu doldurarak aşağıdaki belgeler ile başvururlar.
- Öğretim Kuruluşlarından öğrenci olduğuna dair belge,
- Okuldan alınacak başarı belgesi, (Takdir veya Teşekkür belgesi)
- Herhangi bir kuruluştan burs veya burs seviyesinde yardım almadığına dair öğrenci veli beyanı
- Muhtarlıktan alınacak fakir ilmuhaberi (veli adına muhtardan)
- Öğrenci nüfus cüzdanının fotokopisi
- İkametgâh senedi (öğrenci adına muhtardan) (yurtta kalan öğrenciler için yurt müdürlüklerinden alacakları belgegeçerlidir. )