Bilgi İşlem Müdürlüğü
Müdür : 
Oral TUNCER
Dahili No: 1670
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

(04.06.2021 tarih ve 2021/85 sayılı Buca Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen çalışma yönetmeliği)

 

 
ÇALIŞMA KONULARI
 
Buca Belediyesi'nin tüm birimlerin de kullanılan ve kullanılacak olan her türlü bilgi işlem kaynakları, bilgisayar ağları, bilgisayar programlarının kurulması, işletimi, yönetimi, bakımı, onarımı ve kullanımı ile Belediye veri ve bilgilerinin dijital ortama kaydedilmesi, güvenliğinin sağlanması ve internet kullanımı konularını kapsar.
 
 
GÖREVLERİ
 
1. Buca Belediyesi merkez ve dış müdürlükleri ile ilgili birimler arasında işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek,
2. Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Belediye birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemek,
3. Merkez ve Dış Müdürlüklerin haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
4. Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya sağlamak,
5. Buca Belediyesi görev alanına giren konularda yerel kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonunu sağlamak,
6. Müdürlükler ile işbirliği yaparak bilgisayar kullanacak personel ile diğer kullanıcıların (başkan yardımcıları, koordinatörler v.b.) eğitimini sağlamak,
7. Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Belediye bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
8. E-devlet projelerini takip etmek, e-belediye projelerini işletmek, denetlemek ve diğer birimlerce yapılacak projelere yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak,
9. Merkez ve dış müdürlüklerin, Internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama, e-posta v.b. iş ve işlemleri için gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve uygulamak,
10. Belediyenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek ve Belediye çalışanlarına bunları duyurmak,
11. Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek.