Yapı Kontrol Müdürlüğü
Müdür : 
Oral TUNCER
Dahili No: 1660
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

Açıklama:

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz sınırları içinde bulunan yerleşme alanlarındaki yapılaşmaların; imar planları, imar kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun sağlıklı ve güvenli bir şekilde teşekkülü sağlanmalıdır. Kentimiz, deprem riski taşıyan bölgeler sıralamasında 1. Derece Deprem Bölgesinde bulunmaktadır.

İlçemizde;Depreme dayanıklı yapılarda yaşam sürdürülebilmesi,

·              Can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi,

·              Sağlıklı çağdaş kentler oluşturulabilmesi,

·              Planlı ve ruhsatlı yapılaşma için;

Kaçak yapılarla mücadelenin ve yapı denetiminin etkin yapılması gerekmektedir. Şikâyet ve ihbarlar üzerine, arşiv dosyası ile yerinde tetkik edilen binalara yasal işlemler yapılmaktadır. Kaçak yapıların, ruhsat ve eklerine aykırı yapıların ve tehlikeli yapıların yasal işlemleri yapılarak yıkımlarının gerçekleştirilmesi, Müdürlüğümüzde yapılan çalışmaların konularında öncelik kazanmaktadır.

Müdürlüğümüzde;

·              Yapı Kontrol

·              İmar Affı ile çalışmalarımız yürütülmektedir.

Yapı Kontrol Çalışması:

·              Kaçak yapılara,

·              Ruhsat ve eklerine aykırı yapılara,

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesine göre yasal işlem yapılmaktadır. Müdürlüğümüze yapılan ihbar üzerine, ekiplerimizce inşaatın yerinde tetkiki yapılarak Yapı Tatil Zaptı tutulur. Tutulan Yapı Tatil Zaptı ile inşaat derhal durdurulur. Durdurma, Yapı Tatil Zaptının yapı yerine asılmasıyla, yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.

Evrak üzerinde yapılan bu işlemden başka, ayrıca fiili mühür yapılır. Fiili mühür ile durdurulan inşaat yapı sahibi tarafından bozularak inşaatına devam ettiği takdirde, ikinci defa aynı işlemler yapılır. Mühür bozma ve ikinci mühürden yani mühür fekkinden dolayı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak, kamu davası açılması sağlanır.

Yapı Tatil Zaptının, tutulduğu tarihten itibaren en çok bir ay içerisinde yapı sahibi yapısını yıkarak veya ruhsat alarak yasal hale getirmek zorundadır.

Yasal hale getirilen yapının sahibi, müdürlüğümüze başvurarak mührün kaldırılmasını ister, yapılan inceleme sonunda uygun hale getirilen yapının mühür işlemi tutanakla kaldırılır.

Süresi içerisinde yasal hale getirilmeyen yapıya Encümence, Encümen Kararı aldırılır. Encümen Kararı; yıkım ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184. maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması hususunu içerir. Yıkım, Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilen araç ve gereçle yapılarak yıkım masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi 12.10.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. “İmar Kirliliğine Neden Olma” başlığı altında belirtilen 184/1. maddesinde; “Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”, 184/5. maddesinde; “Kişinin, ruhsatsız yâda ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar” denilmektedir.

Türk Ceza Yasasının yürürlüğe girdiği 12.10.2004 tarihinden itibaren tutulan Yapı Tatil Zabıtları ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak kamu davaları açılmaktadır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'na göre Tarihi Eser yapılar korunması gerekli taşınmaz varlıklardır. Tarihi Eser, Tarihi Eser bitişiği ve Tarihi Eser karşısı konumunda ve sit alanlarında bulunan yapılara yapılacak her türlü müdahalede Belediyemizden ruhsat alınması, koruma kurulundan izin alınması gerekir. 2863 sayılı yasaya göre ruhsat ve izin alınmadan yapılan onarımlar ve eklentiler de Yapı Tatil Zaptı tutulur ve Encümen'den eski haline getirilmesi doğrultusunda karar çıkartılır.

 

Ruhsat alınmış yapılarda, her hangi bir değişiklik yapılması yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır. Değişiklik; bağımsız bölümün brüt alanını arttırmıyorsa, nitelik değişmiyorsa, binanın taşıyıcı unsurunu etkilemiyorsa ruhsata tabi değildir. İmar Kanunu'nun 21. maddesinde ve İmar Yönetmeliği'nin 70. maddesinde ruhsata tabi olmayan tadilatlar belirtilmiştir.

Bunlar:

1- Çatı yapılması ve onarımı,

1- Çatı yapılması ve onarımı,

2- Bağımsız bölümlerdeki dahili tadilatlar,

3- Bahçe duvarı yapılması, bahçe tanzimi,

4- Cephelerde tadilatlar,

5- İç ve dış sıva, boya-badana yapılması,

6- Oluk, doğrama, döşeme, tavan kaplamalarının tamiri,

7- Elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri,

8- Pergole yapılması,

634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu'nun 19. maddesinde binanın ortak alanlarında ruhsata tabi olmayan tadilatlarda, bütün kat maliklerinin rızası alınması gerekir. Kat maliklerince ihtilafa düşülen hususlarda ait olduğu mahkemeye başvurulması gerekmektedir.

Ruhsat alınmadan yapılan tadilatlarda Yapı Tatil Zaptı tutularak, alınan Encümen Kararlarına itiraz edilerek İdare Mahkemelerine başvurulmaktadır. Mahkeme heyetince yapılan tadilatın ruhsata tabii olup olmadığı incelenerek, ruhsata tabi olan tadilatlara ait işlemlerimiz Belediyemiz lehine sonuçlanmaktadır.

Yapı Kontrol çalışmalarımızın faaliyet alanlarını dört grupta toplayabiliriz.

1- Can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan yapılara Fen Heyeti Raporu düzenlenmesi ve yıkımı,

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre, bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli olduğu ekiplerimizce tespit edilen yapıya Fen Heyeti Raporu tutulur.

Encümenimizden yıkım kararı alındıktan sonra, yapı sahibine Fen Heyeti Raporu ve Encümen Kararı tebliğ edilir. Tebliğ yazısında binanın tehlikesine göre süre verilerek, binanın yıktırılarak tehlikenin giderilmesi istenir.

Yapı Sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar da bulunmaz ise, tebliğ tehlikeli yapının bağlı bulunduğu mahalle muhtarına tutanak ile teslim edilir. Tebligatın yapıldığı adrese de duyuru belgesi yapıştırılır.

Verilen süre sonunda yapı sahibi tarafından tehlike giderilmemişse, müdürlüğümüzce binanın yıkımı yapılarak, tehlikenin giderilmesi sağlanır. Yıkım masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.

Ayrıca yükümlülüğünü verilen sürede yerine getirmeyen yapı sahibine, Encümen Kararı ile İmar Kanunu'nun 42. maddesine göre para cezası verilir.

Yıkılacak derecede tehlikeli tarihi eser yapıları yıkmak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'nun 9. maddesine göre yasaktır. Koruma kurulunca tarihi eser yapıların korunması esastır. Bu nedenle tarihi eser tehlikeli yapılara alınan kurul kararlarında emniyet tedbirlerinin alınması istenmektedir. Müdürlüğümüzce çevrenin can güvenliği açısından yapıya yaklaşılmaması için uyarı levhaları konulmaktadır.

Müdürlüğümüze yapılan ihbarlar üzerine, ekiplerimizce mahallinde tetkik edilen kullanılmayan yapıların, tehlike arz etmediği tespit edilir. Mal sahipleri tarafından terk edilen yapıların tinerci ve balicilerin barınağı veya fuhuş yapılan mekânlar olarak kullanıldığı gerek muhtarlar gerekse mahalle sakinleri tarafından ihbar edilmektedir. Yapı sahiplerinden, mahalle sakinlerinin güvenliği için yapının giriş-çıkışları ile pencerelerinin tuğla ile örülmesi gerektiği yazılı uyarı ile bildirilir. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen mal sahibine para cezası ve Belediyemiz tarafından duvar örülerek masrafı %20 fazlası ile tahsil edilir.

2- 775 sayılı Gecekondu Yasası mevzuatına göre; park, yol, hazine veya şahıs arazileri üzerindeki gecekonduların tespiti ve yıkımı,

Şubemizin ikinci faaliyet alanı, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesine göre tespit edilen gecekonduların yıkımıdır.

·              Hazineye ait arazilerde,

·              Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde (park,yol vb.)

·              Kendisine ait olmayan arazi ve arsalarda, izinsiz olarak yapılan yapılar inşa sırasında olsun veya iskân edilmiş olsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın derhal yıktırılır.

3- Tahrip olmuş yapıların onarımının yapılması ve gerekli güvenlik tedbirlerin alınması hususlarında yapı sahibine tebliğ yapılması,

Diğer faaliyet alanı; inşaatlarda alınması gereken güvenlik önlemleridir.

İnşaat halindeki yapılarda ve tahrip olmuş yapıların onarımında, İmar Kanunu'nun 34. maddesine ve İmar Yönetmeliği'nin 76. maddesine göre inşaat yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekir.

İnşaat yapımı sırasında;

·              Her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı önünün tahta perde veya uygun malzeme ile kapatılması ve geceleri inşaatın aydınlatılması,

·              Yayaların can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek duvar ve maniaların yapılmaması gerekmektedir.

·              Alınması gereken güvenlik önlemlerinin alınmamasından yapı sahibi, inşaatın müteahhidi ve varsa şantiye şefi ile yapı denetim şirketi sorumludur.

Müdürlüğümüze yapılan ihbar sonucu, mahallinde güvenlik tedbirlerini almadığı tespit edilen inşaatın ilgililerine yazılı uyarıda bulunulur. Gerekli güvenlik önlemlerini alması istenir. Aksine davranışlarda bulunanlara İmar Kanunu'nun 42. maddesine göre para cezası verilir.

4- Kent estetiğinin sağlanabilmesi için çevrenin özelliklerine uygun olarak, yapılarda güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının yaptırılmasının temini hususunda ilgililere tebliğinin yapılması.

boş satır

İmar Affı Çalışmaları:

İmar Affı alanda faaliyet göstermektedir. Bunlar;

1- Yürürlükte bulunan 2981/3290/3366 sayılı imar affına ait kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, imar affı başvurusu olan veya Yeminli Özel Teknik Bürolarca tespitleri yapılan yapıların müracaatları üzerine işlem yapılmaktadır.