Etüt ve Proje Müdürlüğü
Müdür : 
Hakan OKUTUCU
Dahili No: 1570 
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

Açıklama:

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

 
1. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli halihazır harita yapımı,
2. 5 yıllık imar programının ilgili diğer Müdürlüklerle birlikte hazırlanması,
3. İmar planlarına uygun olarak imar programı içinde bulunan yapı yerleri için gerekli arsa üretimi ile kamusal alanların belirlenmesine esas düzenleme sahalarının seçilmesi,
4. Seçilen düzenleme sahalarının yasa ve yönetmelikler doğrultusunda imar uygulamalarının yapılması,
5. Taşınmazların yola terki, birleştirilmesi ve ayrılması ile ilgili tescile esas işlemlerinin yürütülmesi,
6. Yeni yapılacak yapıların müellifince hazırlanan parseller üzerindeki konumunu belirleyen yapı yeri uygulama ve yapı yeri kot krokileri ile projesine göre subasman seviyesine gelen yapıların kontrol işlemlerinin yürütülmesi,
7. İlçemiz dahilinde meydan, bulvar, cadde ve sokaklara isim veya numara verilmesi ile anılan yerler üzerinde bulunan binalara kapı numarası verilmesi, bu numara ve isim yazılı levhaların temini ile mahalline asılması işlemlerinin sağlanması
 
YAPILAN İŞLEMLER
 
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesine tabi işlemler(Yola terk, yoldan ihdas, ayırma ve birleştirme işlemleri) :
Uygulama imar planına göre imar hattı teşekkülü için imar durumu belgesinde yola terki ve yoldan ihdası bulunan parsellere uygulanan işlem ile bu kapsamda birleştirme veya ayırma işlemi yapılarak oluşan parsellere uygulanan işlemdir .
 
Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS):
Üzerine bina yapılacak parsellerin imar durumu belgesine göre mimari projelerin hazırlanmasına altlık teşkil eden ve serbest çalışan Harita Mühendisi'nce hazırlanan, yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama ve kot krokilerinden oluşan işlemli dosyadır.
 
Temel Aplikasyon Vizesi Kontrolü
Belediyemizce onaylanan TUS işlemli dosyasına göre ruhsat almış binaların temel betonu dökülmeden önce proje eklerine uygun olarak temel demir montajı ile kitle ölçümlerinin uygunluğu durumunda yapılan vize kontrolüdür.
 
Subasman Vizesi Kontrolü
Belediyemizce onaylanan TUS işlemli dosyasına göre ruhsat alınmış bina veya binaların subasman seviyesinegeldikten sonra bina ebatlarının, çekmelerinin ve subasman yüksekliğinin proje ve eklerine uygunluğunun tespiti halinde yapılan vize kontrolüdür.
 
Düzenleme Sahası Seçimi :
 
Uygulama imar planı olan yerlerde, imar kanununun 18. maddesi ve “imar kanununun 18. maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelik” hükümlerine uygun olarak Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından belirlenir.
 
Parselasyon Planı :
 
Mevzuata, uygulama imar planı ve plan notlarına uygun yapılaşmaya temel oluşturmak ve kamu hizmet ve tesis alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacı ile hazırlanan, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan arazi ve arsa düzenleme işlemini gösteren plandır.
 
Resmi iç ve dış yazışmalar ile vatandaş müracaatları:
Resmi yazılar ve vatandaş müracaatları incelenir ve cevaplandırılır.
 
Halihazır harita yapmak ve yaptırmak:
Belediyemizce ihtiyaç duyulması halinde, belirlenen alanlar için hazırlanır, Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesince onaylanır.
 
Siyah Kot Kontrolü:
İmar yollarının harfedilmemiş, doldurulmamış, doğal halini gösterir kotların kontrol işlemi.
 
Kat Mülkiyeti için vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı Onayı:
Talep üzerine Müdürlüğümüzce incelenir-onaylanır.
 
NUMARATAJ İŞLEMLERİ
 
Numarataj Belgesi
31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe göre Buca Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bina. İşyeri. Arsa vb. Gibi yerlerin Maliki olan kişilerin talepleri halinde verilen belgedir. ( numarataj belgesi taşınmazın adresini belirleyen belgedir. )
 
Numarataj Krokisi
Numarataj krokisi yeni yapılacak ruhsatlı binalar ile her katında birden fazla bağımsız bölümü bulunan bir arsa içerisinde birden fazla yapılmış binalar için hazırlanan krokidir.
 
Numarataj Krokisinin Özellikleri
Binanın katlarının her kattaki bağımsız bölümlerin cadde / sokak konumuna göre dış kapı girişleri ile bu dış kapıya bağlı olarak kapı no' larının tapu kayıtlarının mahallesinin açık olarak belirtildiği belgedir
 
Numarataj Krokisinin Hazırlanması
Arsa veya Bina sahibi tarafından Mimar,İnş.Müh,Tekniker,Teknisyen.. vb'ne çizdirilir.
 
Adres Kayıt Sisteminin Tutulması ve Güncellenmesi:
Numarataj belgelerinin adres kayıt sistemine girişi yapılır, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından onay verilir.