Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Müdür :
Yunus DARBOĞAZ
Dahili No: 1852
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

 
Açıklama:
 
GÖREVLERİ
 
1-) Buca Belediyesinin merkez birimleri, bağlı kurumları ile denetim ve gözetimi altında bulunan işletmelerin çalışmalarını mali ve idari açıdan teftiş ve denetim yapmak,
 
2-) Belediyemiz hizmet birimlerinin amaçlarına uygun çalışıp çalışmadığını araştırmak bu amaçlardan sapma varsa bunları belirleyerek düzeltmeleri için İdarenin verimli, etkin ve ekonomik çalışması için önerilerde bulunmak,
 
3-) İzmir Valiliği, Buca Kaymakamlığı, Vatandaş (v.b.)'dan gelen şikayet dilekçelerini inceleyip sonuçlandırmak ve Başkanlık Makamı'nın onayı doğrultusunda Belediyemiz çalışanları hakkında İdari yönden inceleme ve soruşturma yürütmek, ayrıca, Belediyemiz memurlarının görevleri sebebiyle işlemiş oldukları suçlar hakkında 4483 sayılı kanun hükümleri uyarınca ihbar, şikayet, bilgi belge veya bulgulara dayanarak yasada belirtilen ön inceleme yaptırmaya yetkili merciye iletilmek üzere rapor tanzim etmek asli görevimizdir.
 
 
 
Teftiş Kurulu Müdürü - Görev Tanımı:

MADDE 8-(1) Kurul Müdürü, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup; Başkan adına aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,
b) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, denetim ve çalışma programlarını hazırlamak, bu programları Başkanın onayına sunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.
c) Kurula intikal eden teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma görevlerini yaptırmak, görevlendirme ve talimatların uygulanışını incelemek, sonuçları usul ve içerik bakımından inceleyerek kendi düşüncesiyle birlikte Başkana sunmak,
ç) Müfettişlerden gelen teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma raporlarını ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak tekliflerde bulunmak, raporlarının sonuçları hakkında ilgili müfettişlere bilgi verilmesini sağlamak,
d) Kurula intikal eden teftiş, denetim ve soruşturmaları gerektiğinde bizzat yapmak,
e) Kurul çalışmalarının yürütülmesinde, mevzuatın müfettişler arasında değişik yorumlandığı ve mevzuatta yeterince açıklık bulunmadığı haller ile raporlama ve diğer çalışma konularında, uygulama birliğini temin amacıyla gerekli ilke kararları almak, çalışma usul ve esasları, yönerge ve talimatları hazırlamak ve uygulamak,
f) Müfettişleri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek,  bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırma yapmalarını sağlamak,
mesleki, genel kültür ve yabancı dil bilgilerinin artırılması yönünde, meslek içi eğitim,  kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek, bu tür çalışmalara katılmalarını sağlamak,
g) Görev alanına giren konularda uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda Başkana teklifte bulunmak,
ğ) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak yıl sonunda Başkana sunmak,
h) Giriş sınavı ile müfettişlik yeterlik sınavının yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak, müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlayıcı tedbirler almak,
ı) Kurul Bürosu hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,
i) 09/10/2003 tarihli 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca Kurul Müdürlüğüne sunulan dilekçelerin ve bilgi edinme taleplerinin takibini yaptırarak yasal süresi içinde cevaplanmasını sağlamak,
j) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca harcama yetkilisi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ise İhale Yetkilisi görevinden kaynaklanan yet kilerini kullanmak, büro personeli arasından taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirerek 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre iş ve işlemlerin takip ve icrasını sağlamak.
k) İlgili mevzuat çerçevesinde Başkan tarafından verilecek benzer diğer görevleri yapmak, yaptırmak
 
(2) Kurul Müdürü, bu yönetmelikte düzenlenen görevlerini ilgili mevzuata uygun olarak yapmaktan Başkana karşı sorumludur.
MADDE 10-(1) Müfettişler Başkan adına;
a) 10/12/2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Buca Belediyesine bağlı birim ve kuruluşların çalışmalarını, işlemlerini hukuki ve mali açıdan teftiş etmek ve denetlemek, Kurula intikal eden araştırma, inceleme ve soruşturma işlerini yapmak,
b) Yürütülen inceleme veya soruşturmanın gerektirdiği hallerde, ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve kayıtları istemek, bilgi toplamak.
c) Mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya denetime elverişli gördüğü bir yerde denetlemek ve incelemek üzere istemek,  bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,
ç) Araştırma, inceleme ve soruşturmalar sırasında öğrenmiş oldukları görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar hakkında olaya gecikmeden el konulabilmesi için durumu derhal yazılı olarak Kurul Müdürüne bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,
d) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürütülmesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini bir raporla kurul Müdürüne sunmak,
e) Belediye faaliyetleri ile ilgili olarak görevlendirildikleri konularda yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve araştırmalar yapmak, eğitim, komisyon, kurs, seminer ve toplantılara görevli veya gözlemci olarak katılmak, görevlendirildikleri konularda kurs, seminer ve eğitim vermek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında denetim ile ilgili konularda,  kendisinin kabulü ve Başkanın izni ile uzman veya bilirkişi olarak hizmet vermek,
f) Personelin görev ve memuriyet sıfatlarıyla ilgili olayları Başkanın emri ile incelemek ve gerekli soruşturmaları yapmak,
g) Refakatlerinde çalışan müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerini sağlamak,
ğ) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili çalışmalara katılmak,
h) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,
(2) Müfettişler, denetim görevlerine ilişkin; tarafsızlık ve nesnellik,  eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışmasından kaçınma, nezaket ve saygı,  yetkinlik ve mesleki özen gibi etik davranış ilkelerine uymak, yürürlükteki mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.
                                                                


Müfettiş - Görev Tanımı: (Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları)

MADDE 10-(1) Müfettişler Başkan adına;
a) 10/12/2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetçilerin görev alanına giren işler hariç, Buca Belediyesine bağlı birim ve kuruluşların çalışmalarını, işlemlerini hukuki ve mali açıdan teftiş etmek ve denetlemek, Kurula intikal eden araştırma, inceleme ve soruşturma işlerini yapmak,
b) Yürütülen inceleme veya soruşturmanın gerektirdiği hallerde, ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve kayıtları istemek, bilgi toplamak.
c) Mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya denetime elverişli gördüğü bir yerde denetlemek ve incelemek üzere istemek,  bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,
ç) Araştırma, inceleme ve soruşturmalar sırasında öğrenmiş oldukları görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar hakkında olaya gecikmeden el konulabilmesi için durumu derhal yazılı olarak Kurul Müdürüne bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,
d) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürütülmesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini bir raporla kurul Müdürüne sunmak,
e) Belediye faaliyetleri ile ilgili olarak görevlendirildikleri konularda yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve araştırmalar yapmak, eğitim, komisyon, kurs, seminer ve toplantılara görevli veya gözlemci olarak katılmak, görevlendirildikleri konularda kurs, seminer ve eğitim vermek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında denetim ile ilgili konularda,  kendisinin kabulü ve Başkanın izni ile uzman veya bilirkişi olarak hizmet vermek,
f) Personelin görev ve memuriyet sıfatlarıyla ilgili olayları Başkanın emri ile incelemek ve gerekli soruşturmaları yapmak,
g) Refakatlerinde çalışan müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerini sağlamak,
ğ) Mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasıyla ilgili çalışmalara katılmak,
h)Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak,
(2) Müfettişler, denetim görevlerine ilişkin; tarafsızlık ve nesnellik,  eşitlik, dürüstlük, gizlilik, çıkar çatışmasından kaçınma, nezaket ve saygı,  yetkinlik ve mesleki özen gibi etik davranış ilkelerine uymak, yürürlükteki mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.


Büro Personeli - Görev Tanımı:

a) Teftiş Kuruluna verilen veya gelen raporlar ile her türlü evrakın kaydını fiziki ve elektronik ortamda  düzenli  şekilde  tutmak,  ilgili  birimlere  sevki   dahil   bu  safhaya kadar olan işlemlerini yapmak, başka birimlere gidenleri takip etmek, zamanında cevap alınamayan rapor ve yazılardan  Kurul Müdürünü haberdar  etmek.
b) İşleri biten rapor ve diğer evrakı dosyalayarak muhafaza etmek.
c) Müfettişlerden gelen raporları gerekli sayıda çoğaltmak, raporları ve diğer evrakı kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek.
ç) Teftiş, araştırma, inceleme soruşturma sayı ve konularına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak,
d) Kurulun yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak, Müfettiş, Müfettiş Yardımcıları ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili idari ve mali işlemleri yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek.
e) Teftiş Kurulunun kırtasiye, matbuat ve diğer malzeme ihtiyacının teminine ve Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde taşınır malları kayıt ve muhafaza etmek, bunlarla ilgili diğer işlemleri yapmak.
f) Kurulun yıllık bütçesini, stratejik ve çalışma planlarını,  faaliyet raporlarını hazırlamak.
g) Kurul Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,