Sağlık İşleri Müdürlüğü
Müdür : 
Suzan BARAM
Dahili No: 1600
 

Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına Dair Çalışma Yönetmeliği

 

Açıklama:

Müdürlüğümüz hizmetlerini 5393 Belediye Kanunu, 17.07.2014 tarih 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi,  20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 19.01.2013 tarih 28533 sayılı Mezarlık yerlerinin inşası ve Cenaze Nakil ve Defin  İşlemleri Hakkındaki Yönetmelik  hükümlerine göre yürütmektedir. Faaliyetlerini;  poliklinik ve laboratuar çalışmaları, cenaze işlemleri, halka yönelik sağlıkla ilgili koruyucu hekimlik ve sağlık eğitim alanlarında sürdürmektedir.

 

Birimin kadro ve görev bazında dağlımı aşağıda listelendiği şekildedir:

·         1 Uzman Hekim

·         1 Pratisyen Hekim

·         1 Diş Hekimi

·         1 Hemşire

·         2 Biyolog

·         1 İşçi

 

Sunulan Hizmetler:

1.Mesai saatlerinde ölüm raporu vermek ve mesai sonrası Toplum Sağlığı Merkezi’nin  düzenlediği nöbet listesine iştirak etmek.

2.İlçe dışına gidecek ve 50 km. yi aşan mesafeler için, cenazenin ilaçlama raporu iletildikten sonra, yol izin belgesi düzenleyerek tabut mühürleme işlemi yapmak.

3.Kurum içerisindeki tüm işçi ve memur personel ile, bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına, sosyal güvencesi olmayan yoksul vatandaşlara poliklinik hizmeti vermek.

4.İşyeri hekimliği hizmeti vermek.

5.Sağlık raporları düzenlemek.

6.Hemşirelik hizmeti vermek (tansiyon ölçümü, enjeksiyon, pansuman v.s.).

7.Laboratuar hizmeti vermek (kan tahlili, idrar tahlili v.s.).

8.Kurum çalışanları ile sosyal güvencesi olmayan yoksul vatandaşlara diş poliklinik hizmeti vermek.

9.İlk öğretim okullarında diş macunu ve diş fırçası dağıtarak, ağız ve diş sağlığı eğitimi vermek ve doğru diş fırçalama tekniği kazandırmak.

10.Esnafa yönelik portör muayeneleri ve hijyen denetimleri yapmak.

11.2. ve 3. Sınıf sıhhi ve gayrisıhhi ruhsat ve denetim komisyonlarında görev almak.

12.Sağlıkla ilgili kampanyaları yürütmek.

13.Çevre sağlığı ile ilgili çalışmalar yürütmek.

14.Bireylerin sağlık alanındaki bilgilerini arttırmak amacıyla gerek kendi personelimize gerekse vatandaşlarımıza yönelik eğitim çalışmaları, seminerler düzenlemek ve düzenletmek.

15.Sağlık komisyonunda yer almak.

16.Vatandaşın belediyemize ulaştırdığı her türlü çevre ve toplum sağlığı ile ilgili şikayetlere uygun yönlendirmeler yaparak yardımcı olmaya çalışmak.

 

CENAZE VE DEFİN İŞLEMLERİNİN KAPSAMI

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesi s fıkrasına göre mezarlık alanlarının tespit, tesis ve yönetilmesi görevi Büyükşehir Belediyelerine aittir. Belediyemizce yürütülecek olan defin işlemleri ise ölülerin muayenesi ve defin ruhsatı düzenlenmesi ile ilgili işlemlerdir. Bu işlemleri 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 216. Maddesine (6745 Sayılı Kanun ile 07.09.2016 tarihinde değiştirilerek yeniden yürürlüğe girmiştir.) 19.01.2013 tarih 28533 Sayılı Mezarlık Yerlerinin İnşaası ve Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre yürütmektedir.

Ölülerin yıkanması, kefenlenmesi ve gömülmesine ilişkin hizmetler Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünce yürütülür. Bu amaçla hizmete sunulan ALO 188 hattı 24 saat açıktır.

 

BELEDİYEMİZİN GÖREV ALANINA GİREN DEFİN İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

1.İlçe sınırlarımızda sağlık kurumları dışında gerçekleşen ölümlerde vatandaşlarımız mesai saatlerinde (08:00-17:00) Buca Belediyesinin 439 10 10 numaralı telefonunu aradıklarında veya şahsen başvurduklarında Belediye Hekimimiz ölüm belgesini düzenleyecektir. Mesai saati sonrası (17:00-08:00 ve tatil günleri) olan ölümlerde vatandaşlarımız Mezarlıklar Müdürlüğünün 188 numaralı telefonunu aramalıdır. Ölüm Belgesini Buca Toplum Sağlığı Merkezinin hazırladığı nöbet listesindeki nöbetçi doktor düzenleyecektir.

2.Herhangi bir Sağlık Kurumunda gerçekleşen ölümlere ait ölüm belgesini ilgili Sağlık Kurumu düzenler.

3.Cenaze işlemleri için Buca Belediyesinin yaptığı hizmetlerden ücret alınmaz.