İç Denetim

YÖNERGE

 
 
İÇ DENETİM YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
 
MADDE 1- Amaç ve Kapsam
MADDE 2- Hukuki Dayanak
MADDE 3- Tanımlar
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
İç Denetimin Amacı , Kapsami ve Standartları
 
MADDE 4- İç Denetimin Amacı
MADDE 5- İç Denetimin Kapsami
MADDE 6- Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kuralları
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İç Denetim ve İç Denetçiler
 
MADDE 7- İç Denetimin Yapısı 
MADDE 8- İç Denetçinin Bağımsızlığı
MADDE 9- İç Denetçinin Tarafsızlığı 
MADDE 10-İç Denetçinin Yetkileri
MADDE 11-İç Denetçinin Görevleri
MADDE 12-İç Denetçinin Sorumlulukları
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
iÇ Denetim Faaliyetleri
 
MADDE 13- iÇ Denetim stralajisi
MADDE 14- Denetimde Risk Odaklılık
MADDE 15- İç Denetim Planı
MADDE 16- İç Denetim Programı
MADDE 17- Görevlendirme
MADDE 18- Denetime Hazırlık ve Başlama
MADDE 19- Açılış Toplantısı
MADDE 20- Çalışma Planı
MADDE 21- Denetimin Yürütülmesi 
MADDE 22- Kapanış Toplantısı
MADDE 23- Raporlama
MADDE 24- Denetim Sonuçlarının Taskibi
MADDE 25- Çalışma Kağıdı
MADDE 26- Danışmanlık ve Benzeri Faaliyetler 
MADDE 27- Danışmanlık ve Benzeri Faaliyetlerin Yürütülme Esasları
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
İç Denetim Kaynaklarının Yönetimi ve Geliştirilmesi
 
MADDE 28- iÇ Denetim Kaynaklarının Yönetimi
MADDE 29- İç Denetçilikte Derecelendirme
MADDE 30- Sertifika Derecesine Uygun Görevlendirme
MADDE 31- Mesleki Yeterliliğin Geliştirilmesi
MADDE 32- İç Denetimde Kalite Güvencesi
 
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hususlar
 
MADDE 33- Üst Yöneticinin ve Yönetiminin Sorumluluğu
MADDE 34- Çalışanların Sorumluluğu
MADDE 35- Yolsuzluk ve Usulsüzlük Halleri
MADDE 36- İç Denetim Koordinasyon Kurulu ile İlişkiler
MADDE 37- Dış Denetim ve Diğer Denetim Birimleri İle İlişkiler
MADDE 38- Başka Görev Yasağı ve İç Denetciliğe Dönme
MADDE 39- Yurtdışı Eğitimi ve Akademik Çalışma
MADDE 40- Kimlik Belgesi
MADDE 41- Haberleşme , Yazışmalar ve Dosya Düzeni 
MADDE 42- Yönergenin Gözden Geçirilmesi
MADDE 43- Yürürlük
MADDE 44- Yürütme