İç Denetim

İÇ DENETİM NEDİR ?

 
 
İç denetim; Kamu Yönetimine 24.12.2003 tarih, 25326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye'de kamu mali yönetim ve kontrol sistemini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile getirilmiştir.
İç denetim; Kamu idarelerinin faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.
 
İç denetim faaliyeti; kurumun iç kontrol, risk yönetimi ve genel yönetim süreçlerinin etkinliğini, bir başka ifade ile bu sistemlerin öngörüldüğü şekilde işleyip işlemediğini tespit etmek ve varsa olumsuzlukların giderilmesini sağlayarak hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda makul güvence vermektir.
 
İç denetimin farklı nitelik ve özellikleri:
- İç Denetim geleceğe yönelik ve iyi uygulama geliştirme hedefli yapılır.
- İç denetimin risk odaklı metodolojisi vardır; risk içeren alanlara denetimde öncelik verilir.
- Sistematik ve süreklidir; görev verildikçe değil, üç yıllık plan ve yıllık programlar dahilinde yapılır.
- Sadece mevzuata uygunluk denetimi ve mali denetim değil, sistem denetimi, performans denetimi ve bilgi teknolojisi denetimlerini de kapsar.
- Sürekli eğitim ve mesleki gelişim zorunludur.
- İç denetçilere atandıkları tarihte verilen sertifikaları, üç yıllık dönemler itibariyle çalışmasının sonuçlarına göre derecelendirilir.
- Uluslararası çalışma ve raporlama standartları vardır.
- Uluslararası meslek ahlak kuralları vardır.
- İç denetim sertifikalı iç denetçiler tarafından gerçekleştirilir.
- Kamu idarelerinin iç denetim sistemlerinin koordinasyonu ve uyumlaştırılması hizmetlerini yürüten merkezi bir kurul (İç Denetim Koordinasyon Kurulu) mevcuttur.